b2b@liquider.pl  694 577 879 wew.40,881 288 007
  Rejestracja     Logowanie

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

1.     Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

LIQUIDER POLAND SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000621078, NIP: 7773264101, REGON: 364574621),

adres: Robakowo, ul.Poznańska 6a, 62-023 Gądki, dalej „LIQUIDER”.

 

2. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: „LIQUIDER” przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

3.     Cel przetwarzania danych i podstawy prawne.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:

1)    przedstawienia ofert cenowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

2)    zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia,

3)    realizacji zawartej umowy w celu sprzedaży produktów „LIQUIDER”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

4)    realizacji zamówień Klienta w celu sprzedaży produktów „LIQUIDER”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,,

5)    rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

6)    marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez „LIQUIDER” po wyrażeniu przez Panią/Pana odrębnej zgody.

 

4.     Udostępnienie danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez „LIQUIDER”:

1)    Kontrahentom z którymi Firma ma umowy współpracy w zakresie obrotu swoimi produktami.

2)    Celem  realizacji obowiązków  przewidzianych prawem, ochrony praw firmy „LIQUIDER”: zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności firma „LIQUIDER”: może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą „LIQUIDER”:, umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z z zasadami zawartymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  3)organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

 

5.     Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6.     Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1)    ważności oferty (na ofercie skazany jest okres jej ważności),

2)    w celach marketingowych: do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,

3)    obowiązywania umowy zawartej z „LIQUIDER”, a po jej zakończeniu przez 5 lat w celach realizacji innych obowiązków prawnych,

4)    dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofa Pani/Pan swoja zgodę.

 

7.     Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez „LIQUIDER”  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1)    prawo dostępu do danych osobowych,

2)    prawo do sprostowania danych osobowych,

3)    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)    prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

7)    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy „LIQUIDER”  będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność                 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

8)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

8.     Źródło pochodzenia danych. Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić  ze źródeł powszechnie dostępnych,

szczególności z baz przedsiębiorców, książek telefonicznych, gazet reklamowych, rejestrów:, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 

9.     Wymóg podania danych Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu:

1)    przygotowania oferty cenowej,

2)    zawarcia i wykonania umowy lub przyjęcia do realizacji przyjętego przez "LIQUIDER”   zamówienia Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy/zrealizowania zamówienia,

3)    rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi w zawiązku ze zrealizowaną umową/zamówieniem,

4)    otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez "LIQUIDER”.  

 

10.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:  tel. + 48.666 714 932 lub pod adresem e-mail ar.konon@interia.pl