b2b@liquider.pl  694 577 879 wew.40,881 288 007
  Rejestracja     Logowanie

Regulamin

Regulamin korzystania z internetowej platformy B2B Liquider Poland

1. Liquider Poland Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Jasinie 62-020 przy ulicy Poznańskiej 21, NIP PL7773264101, REGON 364574621 prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej liquidów do e-papierosów oraz akcesoriów i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej B2B służącej do wspomagania i obsługi sprzedaży produktów klientom hurtowym.

2. Platforma działa na pod adresem: http://b2b.liquider.pl/

3. W przypadku opóźnienia w płatności, dostawa produktów może zostać wstrzymana do czasu ich uregulowania.

4. W celu skorzystania z platformy kontrahent jest zobowiązany do dokonania rejestracji w platformie oraz podania danych wymaganych do rejestracji. Kontrahent ma dostęp do danych jego dotyczących oraz możliwość ich zmiany i aktualizacji. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz przy dokonywaniu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów realizacji niniejszego regulaminu oraz umowy o współpracy, a także poszczególnych zamówień.

5. Opisy oraz zdjęcia produktów oferowanych przez Liquider Poland Sp. z o.o. S.K. poprzez platformę mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Liquider Poland Sp. z o.o. S.K.  dołoży wszelkich starań, aby były one zgodne z rzeczywistością, jednakże nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Takie uchybienia lub błędy nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kontrahenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z Liquider Poland Sp. z o.o. S.K. w celu uzyskania stosownych wyjaśnień.

6. Opisy i zdjęcia produktów oraz wszelkie inne materiały umieszczone na platformie B2B Liquider Poland mogą być kopiowane i wykorzystywane po uzyskaniu zgody od firmy Liquider Poland Sp. z o.o. S.K..

7. Wszystkie ceny na platformie są wyrażone w złotych polskich (PLN). W kolumnie Twoja cena wyświetlana jest cena netto. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności Kontrahent jest zobowiązany przed wyborem towaru skontaktować się z Liquider Poland Sp. z o.o. S.K. w celu uzyskania stosownych wyjaśnień i zgłoszenia rozbieżności.

8. Na produkty zakupione poprzez platformę Kontrahentowi przysługuje takie same ceny/rabaty, jak przy dotychczasowej formie zakupu (zamówienia mailowe i telefoniczne).

9. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania. Zamówienia złożone w święta, dni wolne oraz po godz. 14.00 danego dnia będą realizowane według kolejności złożenia zamówienia od pierwszego dnia roboczego następującego pod tych dniach.

10. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez Liquider Poland Sp.zo.o. S.K.

Faktura elektroniczna wysyłana jest na wskazany na formularzu zgody na otrzymywanie faktur adres poczty elektronicznej.


 

11. Liquider Poland zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień na innych warunkach niż wskazane w niniejszym regulaminie, co dotyczy w szczególności zamówienia większej ilości produktów lub produktów o większej wartości. W tym przypadku zamówienia realizowane będą na indywidualnych warunkach ustalonych przez Liquider Poland.

12. Liquider Poland Sp. z o.o. S.K.  zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany cen produktów oferowanych poprzez platformę, zmiany lub wycofania oferowanych produktów, dodawania nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

13. Liquider Poland Sp. z o.o. S.K.  nie ponosi wobec Kontrahenta lub innych podmiotów jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości korzystania z platformy, a w szczególności przerwy powstałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymianasprzętu, itp.) lub innych okoliczności.

14. Oferta Liquider Poland Sp. z o.o. S.K. obowiązuje wyłącznie w przypadku sprzedaży dokonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; sprzedaż może zostać dokonana wyłącznie do miejsca w Rzeczypospolitej Polskiej, a zamówienia mogą być dokonywane przez podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15. W związku z umową o współpracy z Liquider Poland Sp. z o.o. S.K.  oraz niniejszym regulaminem Kontrahent zobowiązany jest nie ujawniać jakichkolwiek tajemnic handlowych Liquider Poland Sp. z o.o. S.K. (tajemnica przedsiębiorstwa), którą objęte są w szczególności wszelkie nieujawnione publicznie informacje i dane bez względu na ich formę uzyskane przez Kontrahenta od Liquider Poland Sp. z o.o. S.K.; dotyczy to w szczególności: hasła, loginu oraz wszelkich danych dotyczących zasad działania oraz dostępu do platformy.

16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Kontrahenta i obowiązuje przez czas nieokreślony.

17. Liquider Poland Sp. z o.o. S.K.  ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu, a szczególności dostępności oraz warunków dotyczących korzystania z platformy. Zmiana regulaminu może nastąpić przez umieszczenie na stronie internetowej platformy nowej wersji regulaminu lub zmian do regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich umieszczenia na stronie internetowej platformy. Kontrahent jest zobowiązany do bieżącego monitorowania publikowanych zmian regulaminu.

18. Akceptując niniejszym regulamin Kontrahent zobowiązuje się do jego przestrzegania. Złożenie zamówienia poprzez platformę jest równoznaczne z akceptacją aktualnego regulaminu.